Geld & Carrière

Dit is het salaris van een lid van Raad van Commissarissen bij Ajax

salaris lid raad van commissarissen ajax 1
(Foto: BSR)

Ajax bevindt zich momenteel in een tumultueuze periode, gekenmerkt door toenemende onrust onder de fanatieke aanhang, met name de F-Side. De eis van de F-Side is duidelijk: de volledige Raad van Commissarissen moet opstappen en verantwoordelijkheid nemen voor de teleurstellende prestaties, opmerkelijke directiebenoemingen en het aankoopbeleid. Maar wie zijn eigenlijk de personen achter deze Raad van Commissarissen en wat verdienen zij? Wij gingen op onderzoek uit en na het zien van het salaris snappen wij inmiddels wel waarom je niet zo snel opstapt.

Huidige controverse rondom Raad van Commissarissen bij Ajax

Het is natuurlijk voor de vijanden van Ajax heerlijk om te lezen hoeveel onrust er is ontstaan bij de Amsterdammers. De branie lijkt te zijn verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor paniek en wanhoop. De F-Side besloot een vuist te maken en eens campagne te voeren voor een grote schoonmaak binnen de vijfkoppige Raad van Commissarissen (RvC). Toptarget was Pier Eringa, inmiddels voormalig lid en -voorzitter van de RvC. Hij besloot zijn rol neer te leggen op verzoek van de nieuwe bestuursraad, wat een enigszins tumultueuze periode voor de RvC inluidt.

Annette Mosman, een ander lid van de RvC, bevindt zich ook in de schijnwerpers. Ervaring in financiële en bestuurlijke functies heeft ze wel, maar het runnen van een voetbalclub waar veel passie en emotie bij komt kijken is toch wat anders. Verder bedrijft ze nevenfuncties bij gerenommeerde organisaties zoals NOC*NSF en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, staat haar positie ter discussie. Ook Georgette Schlick en Jan van Halst moeten het ontgelden. Georgette is afkomstig uit de mediawereld en oud-Ajax-speler Van Halst is voor de leeuwen gegooid in een zware periode. Alleen Cees van Oevelen, wie wel een voetbalachtergrond heeft, ontspringt de dans.

salaris-lid-raad-van-commissarissen-ajax

Hoe word je lid van de RvC bij Ajax?

Iedereen zou natuurlijk wel de touwtjes in handen willen hebben bij de recordkampioen van Nederland, maar dat gaat niet zo gemakkelijk. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) benoemt de leden van de RvC. Uit het Reglement Raad van Commissarissen van Ajax wordt duidelijk dat je aan een vastgestelde profielschets moet voldoen om lid van de RvC te worden. Deze profielschets bevat 7 stappen.

1. Vijf leden

De RvC van de NV bestaat uit tenminste vijf leden. Meer mag dus ook, maar dit leidt natuurlijk alleen maar tot onduidelijkheid. Zolang je alle vaardigheden, kwaliteiten en deskundigheden binnen vijf personen kunnen houden is dat ideaal.

2. Vereiste deskundigheden

Gewenst is dat je over één of meerdere van onderstaande deskundigheden beschikt:

 •  kennis en ervaring op het gebied van professioneel- en amateur voetbal;
 • kennis en ervaring op het gebied van public relations, media aangelegenheden en sociale verhoudingen;
 • financieel-economische kennis en ervaring;
 • juridische deskundigheid en ervaring in een beursgenoteerde vennootschap;
 • deskundigheid en ervaring op het gebied van relaties met de KNVB, de FIFA en de UEFA;

vaardigheid en ervaring op het gebied van relaties tussen het bedrijfsleven en de verschillende overheden.

3. Vereiste kwaliteiten

Als lid van de RvC moet je aan onderstaande kwaliteiten voldoen:

 • maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven dat hij of zij praktisch kan functioneren in de RvC;
 • in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken binnen de NV tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de Directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
 • in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de Directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de Directie maatregelen te nemen om in de leiding van de onderneming te voorzien;
 • in staat zijn hun taak te vervullen zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij de NV betrokken deelbelangen.

4. Hoofdfunctie

Er wordt naar gestreefd dat zoveel mogelijk personen in de Raad van Commissarissen actief werkzaam zijn in hun hoofdfunctie.

5. Natuurlijk leiderschap

Enkele commissarissen dienen ook te beschikken over zodanige kwaliteiten dat zij eventueel als voorzitter leiding kunnen geven aan de RvC en de algemene vergadering van aandeelhouders.

6. Vertrouwen in elkaar

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de RvC als een team kan optreden.

7. Voldoen aan profielschets

De Raad van Commissarissen toetst voor elke voordracht tot benoeming of herbenoeming de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets.

salaris-lid-raad-van-commissarissen-ajax-rvc

Wat zijn de werkzaamheden van een lid van de RvC bij Ajax?

De leden van de Raad van Commissarissen bij Ajax vervullen met hun werk een cruciale rol in het toezicht en de strategische besluitvorming van de club. Hun voornaamste taak is: “Het uitoefenen van toezicht op het beleid van de Directie en het algemene reilen en zeilen van de NV en de aan haar gelieerde onderneming.” De voorzitter van de Raad van Commissarissen neemt een leidende rol op zich om ervoor te zorgen dat de raad effectief functioneert. Dit omvat het initiëren van actie bij problemen tussen commissarissen, interne conflicten, of belangenconflicten. Bovendien is de voorzitter verantwoordelijk voor:

 • Het voorzitten van raadsvergaderingen en aandeelhoudersvergaderingen.
 • Onderhouden van communicatie met de Directie.
 • Deelnemen aan overleg met de accountant van de NV.
 • Leiden van gesprekken met eventuele externe adviseurs.
 • Onderhouden van relaties met de Vereniging.
 • Vertegenwoordigen van de Raad van Commissarissen in de media en bij pers aangelegenheden.

De Raad van Commissarissen houdt nauwlettend contact met de Directie, vooral met betrekking tot spelers overdrachten en contractonderhandelingen. Ze moeten goedkeuring verlenen voor voetbal transacties volgens vastgestelde criteria. Als een transactie een bedrag van € 1.000.000 of meer betreft, is goedkeuring vereist, op voorwaarde dat dit binnen het budget valt. Dit omvat alle kosten, zoals het salaris van de speler gedurende de contractperiode, tekengeld en de vergoeding voor betrokken intermediairs.

De Raad van Commissarissen vergadert minstens vier keer per jaar volgens een vastgesteld schema en heeft ook ad-hocvergaderingen met de Directie wanneer dat nodig wordt geacht. Jaarlijks evalueert de raad haar eigen functioneren, de relatie met de Directie en de beoordeling van de Directie, inclusief opvolgings- en beloningskwesties. Hierdoor waarborgen zij de integriteit en stabiliteit van Ajax op zowel bestuurlijk als financieel gebied.

salaris-lid-raad-van-commissarissen-ajax

Wat verdient een lid van de RvC bij Ajax?

Lid van de RvC zijn is meer dan een erebaan. Je draagt de verantwoording van een Europees beursgenoteerd bedrijf. De notulen van het beloningsbeleid onthullen dat deze leden van de RvC een jaarlijkse beloning van € 25.000 bruto ontvangen voor hun bijdragen aan de club. De voorzitter van de RvC, de spil van het bestuurlijke team, ontvangt een extra vaste beloning van € 10.000 bruto per jaar als erkenning voor hun intensieve inzet. En dan hebben we de ‘Voetbalcommissaris’, een cruciale schakel tussen de raad en de voetbalwereld, die zelfs € 20.000 bruto per jaar extra krijgt. Dat is wel wat meer dan een steward in de Johan Cruijff ArenA.

Het gaat echter niet alleen om geld. Deze toegewijde leden van de RvC worden ook vergoed voor redelijke kosten die ze maken in het uitoefenen van hun functie. Deze vergoeding toont de club’s waardering voor hun inzet. Bovendien, als ze omzetbelasting moeten betalen over hun vergoeding, neemt Ajax deze last op zich. De RvC-leden begrijpen dat hun beloning in verhouding staat tot de tijdsbesteding en verantwoordelijkheden die bij hun rol horen. Ze zijn geen gewone bestuurders; ze zijn bewakers van de Ajax-traditie en -succes, en hun beloning weerspiegelt de waarde die de club hecht aan hun onvermoeibare toewijding. Bij Ajax is het niet alleen een kwestie van geld, maar vooral van passie, betrokkenheid en liefde voor het spel.